İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ORTEM, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak yaşanabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde;

ORTEM çalışanlarının sağlık düzeylerinin geliştirilmesi, iş veriminin bir gereği olarak görülür. Uyguladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek sürekli gelişmesi sağlanır.

Bu amaçla;

  • Çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ve paydaşlarımızın; kuruluşumuzun faaliyetleri sırasında maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefiyle sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı amaçlarız. Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı hedefleriz.
  • Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerin ilgili iş kanunlarına ve yasal mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlarız.
  • Gerek kuruluşumuzdan gerekse iş yeri dışından gelebilecek olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri belirleyerek riskleri kabul edilebilir seviyelere düşürmeyi ve bu sayede kontrol altına almayı hedefleriz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından benimsenip uygulanması için gerekli eğitimleri gerçekleştiririz.
  • İş yeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere riayet eden her türlü tedbiri almayı, araç-gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gerektiğinde ilgili ekipmanları kullanmayı, bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG Politikamız olarak taahhüt ederiz.